Korstnad – küsimused ja vastused

Mitu küttekollet tohib ühte lõõri ühendada?
Kaks alarõhul toimuvat kütteseadet võib ühendada ühte suitsulõõri, kui nad paiknevad samal korrusel ning samas korteris või majaosas ja kui mõlema tulekolde küttematerjal on sama. Mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga. Sellise lahendusega vajavad mõlemad küttekolded oma siibrit. Tulekollete ühenduste vahe peab olema vähemalt 0,6 m ning tulekoldeid ei tohi kasutada üheaegselt. Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400°C (saunakerised jms), nähakse alati ette eraldi lõõr.

Miks ei tohi saunakerist ühendada teiste küttekehadega ühte lõõri?
Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400° C (nt saunakeris), nähakse alati ette eraldi suitsulõõr.

Kui palju peab korsten üle harja olema?Korstnapits peab ulatuma katusepinna või muude ehitisosade suhtes nii kõrgele, et oleks tagatud külaldane tuleohutus ja tõmme. Parema tõmbe tagamiseks on kasulik korsten paigutada võimalikult harja lähedale. Tuleohutusnõuete kohaselt on reegliks, et korsten ulatuks vähemalt 800 mm üle katusepinna või siis ülespoole mõttelist joont, mis ühendab katuse kõrgeimast kohast 800 mm kõrgemal asuva punkti ja räästa püsttasandis katuse kõrgeima koha kõrgusel asuva punkti. Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast ja korstnal peab olema sädemepüüdja. Korstna puhastamiseks peab olema korstna juurde viiv luuk või redel, vajadusel ka käiguteed.

Mida tähendab CE märgistust ehitustoodetel? Mida need numbrid korstna puhul täpselt tähendavad?
EN 1443 Standard määratleb korstnate tähistussüsteemi, milles arvestatakse kütteseadme ja korstna vahelisi kombinatsioone.

T600 N1 D 3 G50

T– temperatuuriklass; näitab milline on selle korstna nominaalne töötemperatuur.
N1– rõhuklass; alarõhu korsten
D– kondensaadikindluse klass; D tähistab kuivades ja W märgades tingimustes töötavaid korstnaid.
3– korrosioonikindluse klass, mis näitab ära võimalikud kütusetüübid. Võimalikud on kolm erinevat klassi. Klass 3 hõlmab kõiki kütusetüüpe – gaasi, vedelikke, puitu, kivisütt ja turvast.
G– tahmapõlengu kindluse klass. G märgistus tähendab, et korsten on tahmapõlemiskindel.
(50)– märgib ära korstna välisseina minimaalse kauguse põlevmaterjalist millimeetrites, et tagada tuleohutus. Antud näite puhul on see 50 mm.

Kas kivikorstent tohib siduda seinaga?
Ei tohi. Et oleks tagatud korstna vertikaalne vaba liikumine temperatuuri mõjul, ei tohi korstnakonstruktsiooni siduda ehitise kandvate konstruktsioonidega.